Strona główna /


PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJPARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ Nazwy "Akcja Katolicka" użył po raz pierwszy Pius X w 1903 r. określając w ten sposób każdą apostolską działalność. W dwa lata później w encyklice Il fermo proposito zawarł teologiczne i organizacyjne podstawy Akcji Katolickiej. Ideą Ojca Św. Piusa X było hasło „Odnowić wszystko w Chrystusie”.


Historia Akcji Katolickiej
Nazwy "Akcja Katolicka" użył po raz pierwszy Pius X w 1903 r. określając w ten sposób każdą apostolską działalność. W dwa lata później w encyklice Il fermo proposito zawarł teologiczne i organizacyjne podstawy Akcji Katolickiej. Ideą Ojca Św. Piusa X było hasło „Odnowić wszystko w Chrystusie”. Wzywał katolików, aby przy boku duchowieństwa zgromadzili swe siły i wprowadzili Chrystusa do rodziny, szkoły i do społeczeństwa.
W Polsce Akcję Katolicką erygował 24 XI 1930 r. August Kard. Hlond. Rozpoczęto wydawanie periodyku "Ruch Katolicki", a za patrona obrano św. Wojciecha. W 1939 r. w Akcji Katolickiej uczestniczyło już 750 tys. Polaków.
Trzeba było czekać ponad pół wieku, aby można było zaobserwować wznowienie funkcjonowania Akcji Katolickiej. Głównym impulsem do odrodzenia działalności AK to zasługa Ojca Świętego Jana Pawła II, który do polskich biskupów zwrócił się z apelem: „W Kościele wybiła godzina laikatu. Nigdy nie może zabraknąć apostolstwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego”. Dziś jest także - taka nowa potrzeba. Potrzeba aby Akcja Katolicka, tak niegdyś żywa – odżyła i przynosiła wiele wspaniałych owoców. Podejmując to wezwanie Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcje Katolicką, która powinna włączyć ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki czemu będą mogli: „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się On może solą ziemi”.
W czerwcu 1995 r Konferencja Plenarna Episkopatu powołała Ogólnopolski Instytut Akcji Katolickiej. Asystentem ogólnopolskim został minowany ks. bp Piotr Jarecki. Po długim okresie przygotowań i ukształtowaniu się struktur parafialnych i diecezjalnych 21 listopada 1989 roku wybrano - Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej, którego prezesem została wybrana p. Halina Szydełko. Obecnie krajowym asystentem Akcji jest ks bp Mariusz Leszczyński. Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej jest p. Stefania Biernat. Asystentem diecezjalnym jest ks Andrzej Cyrulik. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św Wojciech. Świętem patronalnym wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Cele Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka pragnie pogłębiać formację chrześcijańską oraz organizować katolików świeckich do współpracy z hierarchią kościelną. Wśród celów szczegółowych wymienia się:
Ukierunkowanie życia intelektualnego i kulturalnego na zadania apostolskie.
Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego.
Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła.
Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności.
Kształcenie działaczy katolickich.
Wychowanie do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Formacja
Akcja Katolicka nie ma jeszcze jasno określonej formacji, gdyż trwają ciągłe rozważania tego problemu, ale określa siebie jako stowarzyszenie formacyjne. Pomocą formacyjną są zjazdy prezesów Oddziałów Parafialnych oraz organizowane konferencje, prelekcje, itd., przede wszystkim wnioski wypływające z Oddziałów

Parafialnych Akcji Katolickiej.
Dotychczasowym asystentem kościelny był: ks. kanonik Henryk Cudak były proboszcz. Obecnie – zgodnie rozporządzeniami księdza arcybiskupa Zygmunta Kamieńskiego rolę tą pełni nowy proboszcz ksiądz Andrzej Dowal.
Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Stanisław Szydłowski - Prezes Zarządu
Jan Kaniewicz - Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Rak - Skarbnik
Stanisław Sitarski - Sekretarz
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał w lutym 1998 roku. Zebranie informacyjne na temat AK odbyło się z inicjatywy byłej trzebiatowianki pani Zofii Regulskiej oraz ówczesnego proboszcza ks. Kanonika Henryka Cudaka dnia 2 lutego 1998r. Po dwóch tygodniach odbyło się zebranie założycielskie, połączone z wyborami władz A. K. W zebraniu założycielskim brał udział vice Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej pan Edmund Bilicki. Przewodniczącym POAK wybrany został Stanisław Szydłowski. Asystentem kościelnym był wówczas ks. Kanonik Henryk Cudak.
Nasze działanie opieraliśmy o zasadę – „żyć wiarą”.
Udział w działalności AK pozwolił nam poprzez dotychczasową pracę przyjęcie pewnej współodpowiedzialności za Kościół zarówno ten w wymiarze architektonicznym jak i duchowym. Przestaliśmy być anonimowi.
Trzeba przyznać, że nie wszystko może było zrobić tak, jak byśmy sobie życzyli. Pomimo, że działalność AK oparta jest na statucie, nie zawsze – szczególnie w pierwszych latach działalności, mogliśmy liczyć na pomoc organu nadrzędnego jakim jest DIAK. Niejednokrotnie sami, wspólnie z asystentem kościelnym, tworzyliśmy kierunki działania. Przyjęliśmy zasadę – która obowiązywała do czasu zmiany w parafii proboszcza – raz w miesiącu odbywało się spotkanie programowe przed trzecią niedzielą każdego miesiąca, a w trzecia niedzielę uczestniczyliśmy czynnie we Mszy św. (z obsługą liturgiczną, chórem itp.). Ta zasada była aktualna przez wszystkie lata naszej działalności i przyjęła się wśród wiernych. Tematyka spotkań, która uzgadnialiśmy wspólnie z księdzem asystentem, obejmowała, (zależnie od miesiąca) – wydarzenia związane z danym okresem. Wielokrotnie czytaliśmy i dyskutowaliśmy nad wieloma problemami, do których zaliczyć można m. in. tematy:
1/Rodzina silna Bogiem – kraj silny rodziną – wychowanie katolickie
2/ rok Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia
3/Wielki Jubileusz 2000r
4/ Polski patriotyzm w „Zjednoczonej Europie”
5/Dyskusja i opracowywanie problematyki Synodu Diecezjalnego „ Kościele Szczecińsko – Kamieński jaki jesteś?”
6/ Przygotowania do udziału w konferencjach DIAK i diecezjalnych Dniach Skupienia organizowanymi w okresie Wielkiego Postu i Adwentu.
7/ O nowym katechizmie Kościoła Katolickiego.
8/Czynny udział w pracach Synodu Diecezjalnego, przesyłając do Sekretariatu Synodu nasze opracowania, wnioski i spostrzeżenia.
Na naszych spotkaniach omawialiśmy również sprawy bieżące związane z działalnością parafii. W zależności od okresu liturgicznego, organizowaliśmy nabożeństwa, które prowadzone były przez członków AK, np. w okresie Wielkiego Postu - Drogę Krzyżową, czy też inne nabożeństwa lub święta państwowe. Czynnie uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach religijnych jakie miały miejsce w parafii. Współpracowaliśmy z innymi grupami i ruchami przykościelnymi. Uczestniczyliśmy 15 osobową grupą wraz z ks. Henrykiem Cudakiem w I Kongresie AK w Poznaniu. Wielokrotnie organizowaliśmy pielgrzymki do sanktuariów w Częstochowie i Licheniu. Przy tej okazji organizowaliśmy dla wiernych zwiedzanie ciekawych miejsc w kraju np. Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Oświęcim, Kraków, Wadowice itp.
Zarząd POAK jest w stałym kontakcie z DIAK, z którym po zmianie Zarządu współpracowało się nam coraz lepiej. Dużym dotychczasowym osiągnięciem było, dzięki wydatnej pomocy ze strony ks. kanonika Henryka Cudaka, oraz organistki - Siostry Amabilis, reaktywowanie w parafii po 30 latach chóru parafialnego, który uczestniczył we wszystkich uroczystościach parafialnych oraz poza parafią. Chór brał udział w wieczorach kolęd w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury – w czasie których wyznawcy czterech religii spotykali się na wspólnym kolędowaniu. Chór występował również z okazji obchodów różnych świąt i uroczystości, np. dożynki czy święto Sybiraków itp. Wszędzie był przychylnie przyjmowany. Dziś z przykrością trzeba stwierdzić, że ten chór niestety już nie istnieje.
Wiele spraw jakie załatwiali członkowie zarządu AK miało charakter niewymierny i były to bezsprzecznie sprawy kluczowe dla całej parafii. Wszystkie nasze poczynania uzgadniane były z księdzem asystentem. To dzięki niemu POAK wspaniale się rozwijał. Ogółem POAK liczy 25 członków, lecz członków aktywnych jest ok. 15 osób. Jesteśmy otwarci na nowe działania, jednak w dzisiejszych czasach - ogromnego problemu bezrobocia trudno jest zdopingować ludzi do bardziej aktywnej działalności. Liczymy, że zmiana proboszcza, którym został młody energiczny ksiądz Andrzej Dowal jeszcze bardziej wzmocni nasze działania.
Bezsprzecznie naszym sukcesem jest to ,że zaistnieliśmy jako Akcja Katolicka w świadomości parafian oraz mieszkańców Miasta i Gminy Trzebiatów, co niewątpliwie jest zasługą wszystkich członków POAK jak i naszego byłego asystenta kościelnego ks. Kanonika Henryka Cudaka. Godnym podkreślenia jest także fakt, że to z inicjatywy Zarządu POAK założona została lokalna gazeta „Gmina Trzebiatowska” wydawana w nakładzie ok. 1200 egz. Po wakacyjnej przerwie zmianach w naszej parafii w obsadzie księży przekażemy następne informacje.
Opracowanie Zarząd POAK.


© 2005-10-15 18:34:22

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: